Nabídka služeb

Oceňování

- Oceňování všech druhů pozemků a trvalých porostů

   *Cena zjištěná (administrativní, úřední, vyhlášková)

   *Cena obvyklá (tržní)

- Oceňování věcných břemen k pozemkům

Odborná vyjádření a expertízy

Poradenství a konzultace

- Oceňování nemovitostí

- Převody nemovitostí (kupní, směnné a darovací smlouvy, vklad do katastru nemovitostí)

Oceňuji všechny druhy pozemků

- stavební

- zemědělské (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé porosty /louky a pastviny/)

- lesní

- vodní plochy

- jiné (ostatní)

Oceňuji všechny druhy trvalých porostů

- ovocné dřeviny

- okrasné dřeviny

- lesní porosty

- vinná a chmelová réva

Oceňuji věcná břemena k pozemkům

Důvody oceňování nemovitostí (pozemků)

- daňové účely (daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň dědická, příp. daň z příjmů)

- dědické řízení

- rozdělení SJM (společného jmění manželů)

- vypořádání spoluvlastnických podílů

- vklad nemovitosti do obchodního jmění

- úvěrová řízení

- soudní spory

- dražby a exekuce

- věcná břemena

- výkup nemovitosti státem

- vyvlastnění nemovitosti státem

aj.